Konsekwencje, Odpowiedzialność, Korzyści

 
 
 

Konsekwencje wobec osób fizycznych
działających w imieniu pracodawcy

wynikające z Projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku
grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 za:

 • podejmowanie działań utrudniających dokonanie zgłoszenia nieprawidłowości lub naruszeń
 • podejmowanie działań odwetowych wobec osoby, która dokonała zgłoszenia lub ujawnienia publicznego
 • naruszenie obowiązku zachowania poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia
 • brak ustanowienia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych albo naruszenie przepisów art. 29 ust.1 ustawy w ustanowionej procedurze


Odpowiedzialność Twojej Firmy
– jako podmiotu zbiorowego

wynikająca z Projektu Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

 • kara pieniężna w wysokości od 30 tys. zł. do 30 mln zł, za popełnienie czynu zabronionego związanego z prowadzoną działalnością
 • rozwiązanie podmiotu
 • przepadek mienia lub korzyści majątkowych albo ich równowartości
 • zakaz promocji lub reklamy prowadzonej działalności, wytwarzanych lub sprzedawanych wyrobów, świadczonych usług lub udzielanych świadczeń od 6 miesięcy do 10 lat
 • zakaz prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju od 6 miesięcy do 10 lat
 • zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych od 6 miesięcy do 10 lat
 • zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne od 6 miesięcy do 10 lat
 • obowiązek zwrotu na rzecz Skarbu Państwa równowartości wsparcia finansowego środkami publicznymi, otrzymanego w chwili popełnienia czynu zabronionego do chwili wydania orzeczenia w sprawie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
 • podanie wyroku do publicznej wiadomości
 • obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
 • nawiązka
 • stałe lub czasowe zamknięcie oddziału podmiotu zbiorowego.
 • kara pieniężna w wysokości od 30 tys. zł. nawet do 60 mln zł za:
  • brak przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości lub naruszeń
  • brak usunięcia nieprawidłowości lub naruszeń wynikających z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, które ułatwiły lub umożliwiły popełnienie czynu zabronionego

Środki zapobiegawcze możliwe do zastosowania w toku prowadzonego postepowania karnego w sprawie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego:

 • zakaz promocji i reklamy
 • zakaz zawierania umów określonego rodzaju
 • zakaz prowadzenia określonej działalności
 • zakaz obciążania, na czas prowadzonego postępowania, bez zgody sądu, swojego majątku lub zbywania bez takiej zgody określonych przez sąd składników majątkowych
 • zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na czas trwania postępowania
 • wstrzymanie wypłat dotacji lub subwencji, lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych
 • zakaz łączenia się, podziału lub przekształcania się podmiotu zbiorowego

Odszkodowanie za:

 • naruszenie uprawnień pracowniczych wobec osoby zgłaszającej nieprawidłowość lub naruszenie,


Korzyści
wynikające z kompleksowego wdrożenia systemu zgłaszania nieprawidłowości i naruszeń

 • zapewnienie działania zgodnego z przepisami prawa
 • zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i naruszeń
 • szybka identyfikacja słabych punktów w Firmie
 • identyfikowanie nierzetelnych pracowników Firmy
 • wsparcie wyboru kontrahentów i partnerów biznesowych
 • możliwość wczesnego reagowania na wystąpienie zdarzeń niepożądanych: unikanie szkód zanim dojdzie do naruszenia
 • zapewnienie niezależności, bezstronności i obiektywizmu rozpatrywania zgłoszeń
 • minimalizacja ryzyka poniesienia odpowiedzialności karnej przez kierownictwo Firmy i ryzyka nałożenia na Firmę kar finansowych i administracyjnych
 • podnoszenie świadomości pracowników w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i etycznego działania
 • udoskonalenie wewnętrznej komunikacji w Firmie i budowanie stabilnego środowiska pracy
 • polepszenie wizerunku Firmy jako organizacji działającej etycznie i godnej zaufania
 • budowanie zaufania wśród pracowników i kontrahentów